Algemene voorwaarden Om de Kunst van Leven

Algemene Voorwaarden
Om de kunst van leven

1 Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Om de kunst van leven:
Opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17206045.
• Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Om de kunst van leven heeft aangegeven een training van 1 of meer dagdelen of coaching te willen volgen of gebruik maakt van andere diensten van de Om de kunst van leven.
• Training:
Onder training wordt verstaan een trainee leren omgaan met de karaktereigenschap hoogsensitiviteit d.m.v. kennisoverdracht, vaardigheden aanleren en persoonlijke ontwikkeling
• Coaching:
Onder coaching wordt verstaan professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen
• Online-training:
Onder online-training wordt verstaan een trainee leren omgaan met de karaktereigenschap hoogsensitiviteit waarbij de overdracht voornamelijk via de computer plaatsvindt.
• Dagdeel:
Een ochtend, middag of avond van maximaal 4 uur.
• Individueel begeleidingstraject:
Persoonlijke begeleiding welke wordt aangeboden door Om de kunst van leven.
• Algemene Voorwaarden:
De onderhavige voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte waarop Om de kunst van leven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing als een derde wordt ingeschakeld.
2.3 Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
2.4 Om de kunst van leven wijst de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand
en zal het betreffende beding in overleg tussen de opdrachtgever en Om de kunst van leven onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.7 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.8 Indien Om de kunst van leven niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Om de kunst van leven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.9 Om de kunst van leven is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.

3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Om de kunst van leven zijn vrijblijvend.
3.2 Een offerte wordt een overeenkomst op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Om de kunst van leven schriftelijk, dan wel per e-mail heeft bevestigd.
3.3 De opdracht zal slecht aanvangen op het moment dat volledige betaling door Om de kunst van leven is ontvangen.
3.4 De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende overeenkomst of offerte.
3.5 Alleen schriftelijk afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen. Mondelinge afspraken zullen door Om de kunst van leven altijd schriftelijk worden bevestigd.
3.6 Om de kunst van leven mag, als Opdrachtgever aan Om de kunst van leven gegevens verstrekt, uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.
3.7 Om de kunst van leven zal de werkzaamheden nauwgezet, zorgvuldig en naar eigen inzicht uitvoeren.
3.8 Opdrachtgever en Om de kunst van leven zullen regelmatig overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden.
3.9 Om de kunst van leven is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.
3.10 Om de kunst van leven is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, een overeenkomst niet aan te gaan.
3.11 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten of opdrachten.
3.12 Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt heeft Om de kunst van leven altijd het recht om het aanbod binnen 5 dagen na aanvaarding te herroepen.
3.13 Bij onjuiste of onvolledige informatie heeft Om de kunst van leven het recht om de offerte aan te passen.
3.14 Om de kunst van leven is niet gebonden aan haar offerte indien opdrachtgever kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Wijziging/intrekken van opdrachten
4.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
4.2 Indien de omvang van de aan Om de kunst van leven Trainingen verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Om de kunst van leven gerechtigd eventueel
meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid.
4.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

5. Beëindiging opdracht
5.1 Om de kunst van leven is gemachtigd om een opdracht op ieder moment te beëindigen op het moment dat opdrachtgever niet bereid is zich aan de vooraf gestelde voorwaarden aangaande de training of het traject te houden.
5.2 Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie.

6. Betaling en Incassokosten
6.1 De overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte is inclusief btw en overige kosten, mits anders in de offerte vermeld. Voor zakelijke opdrachtgevers geldt dat een vermelde prijs exclusief BTW kan zijn. Dit moet specifiek bij een product vermeld staan. Overige kosten worden in de offerte en in de factuur separaat vermeld. Betaling van het bedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aanvaarding van de opdracht door Om de kunst van leven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen, dan wel te verrekenen.
6.3 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Om de kunst van leven het recht, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening.
6.4 Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
6.5 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten ( BIK ):
• € 0 – € 2.500 15% Met een minimum van € 40,00
• € 2.501 – € 5.000 10%
• € 5.001 – € 10.000 5%
• € 10.001 – € 200.000 1%
• Over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6.775
6.6 Indien Om de kunst van leven hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Opdrachtgever. Evenals eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten.
6.7 De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.8 Om de kunst van leven heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, goederen etc. tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Om de kunst van leven verschuldigd is heeft voldaan.
6.9 Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Om de kunst van leven open staan.
6.10 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
6.11 In geval er sprake is van een lidmaatschap dan is er sprake van een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, mits anders is overeengekomen, waarbij de betaling in de afgesproken termijnen moet worden voldaan. Als er sprake is van een minimale looptijd dan zal bij tussentijds beëindigen het totale lidmaatschapsbedrag voor de minimale looptijd in rekening gebracht worden. Na de overeengekomen minimale termijn is het lidmaatschap per maand opzegbaar door een schriftelijk verzoek in te sturen naar info@omdekunstvanleven.nl. Na het beëindigen van het lidmaatschap vervalt de toegang tot al het (les)materiaal welke beschikbaar is in de online ledenomgeving.

7 Geheimhouding
7.1 Om de kunst van leven verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
7.2 Opdrachtgever zal, zonder instemming van Om de kunst van leven, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Om de kunst van leven.
7.3 Deze geheimhouding geldt niet indien Om de kunst van leven door de wet of door een gerechtelijke procedure verplicht is bepaalde gegevens en informatie kenbaar te maken.
7.4 Onder geheimhouding valt niet de informatie die al publiek bekend is.

8 Intellectuele eigendom
8.1 Om de kunst van leven behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte Presentaties en documenten en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
8.2 De in 8.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Om de kunst van leven noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Om de kunst van leven verstrekt zijn.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Om de kunst van leven voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2 Indien Om de kunst van leven door ziekte of overige omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, kan Om de kunst van leven de opdracht door een derde laten uitvoeren, dit in nauw overleg met de opdrachtgever.
9.3 Wanneer geen (geschikte) vervanging kan worden gevonden, heeft Om de kunst van leven het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten.
9.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

10 Annulering van deelname
10.1 Om de kunst van leven heeft het recht een overeenkomst te ontbinden, althans daaraan geen uitvoering te geven, wanneer het minimum aantal vereiste deelnemers voor de betreffende training niet wordt behaald. Om de kunst van leven zal eventueel de door de opdrachtgever betaalde inschrijf- en/of cursusgelden binnen 30 dagen restitueren.
10.2 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:
– Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
– Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
– Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
10.3 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Om de kunst van leven gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Om de kunst van leven gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Om de kunst van leven is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.4 Een en ander laat onverlet de overige aan Om de kunst van leven toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.5 Om de kunst van leven is het geval van een ontbinding als in 8.2 genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Om de kunst van leven zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Om de kunst van leven en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De resultaten van toepassing en gebruik van de door Om de kunst van leven verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Om de kunst van leven naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
11.2 Om de kunst van leven is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en aantoonbare gevolg is van een aan Om de kunst van leven toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Om de kunst van leven van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Om de kunst van leven is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van (indirecte) schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, teleurgestelde verwachtingen en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betreffende opdracht.
11.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Om de kunst van leven welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

12 Geschillen en Klachten
12.1 Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opdracht binnen 5 dagen na afsluiting schriftelijk aan Om de kunst van leven kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
12.2 Bij verstrijken van de termijn genoemd in artikel 12.1 is Om de kunst van leven niet verplicht de klacht in behandeling te nemen.
12.2 Op de rechtsbetrekkingen tussen Om de kunst van leven en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
12.3 Het geschil wordt pas voorgelegd aan de rechter nadat partijen hebben geprobeerd het geschil onderling op te lossen.

Den Dungen,
1 augustus 2014
gewijzigd op 12 december 2016 m.b.t. artikel 6.11 lidmaatschap
Brigitte Klijn- van der Velden
Om de kunst van Leven