Cookie & Privacyverklaring Om de Kunst van Leven

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018
Versie: 1.1

Om de Kunst van Leven vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij doen niets geks met je gegevens en zullen ze al helemaal niet verkopen. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van je verzamelen, waarom wij dit doen en hoe lang wij ze bewaren. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Om de Kunst van Leven, gevestigd aan Hooidonk 8-10 te Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens
Om de Kunst van Leven
Postadres: Hooidonk 8-10, 5275 HT te Den Dungen
Website: www.omdekunstvanleven.nl
E-mail: info@omdekunstvanleven.nl
Tefefoon: +31 6 22965215
KvK17206045

Brigitte klijn- van der Velden is de Functionaris Gegevensbescherming van Om de Kunst van Leven. Zij is te bereiken via info@omdekunstvanleven.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de Kunst van Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@omdekunstvanleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om de Kunst van Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Deelname aan coachgesprekken en/of trainingsdagen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (je kunt je op ieder moment uitschrijven, deze mogelijkheid staat onderaan elke e-mail).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om de Kunst van Leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

· 

Geautomatiseerde besluitvorming

Om de Kunst van Leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Om de Kunst van Leven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Om de Kunst van Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).
 • Adres: maximaal 7 jaar (wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).
 • E-mailadres op mailinglijst: maximaal 7 jaar, of tot je jezelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die je van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee je jezelf altijd kunt afmelden. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.
 • Het papieren dossier van cliënten: maximaal 7 jaar na de laatste inzage/aanvulling van het cliëntendossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Om de Kunst van Leven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om de Kunst van Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om de Kunst van Leven gebruikt op dit moment geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Om de Kunst van Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@omdekunstvanleven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt het recht om een officiële klacht in te dienen over onze e-mails of de manier waarop we jouw gegevens hebben opgeslagen. Hiervoor kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Om de Kunst van Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@omdekunstvanleven.nl.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien Om de Kunst van Leven mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Om de Kunst van Leven, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@omdekunstvanleven.nl.